• slayt
  • slayt
Duyurular

Konu :V.Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

 

V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI DUYURUSU

 

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin V. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2020  Pazar Günü Saat 16:00’da   Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak 1 Sokak No:18/13 Kızılay Çankaya/ Ankara Adresinde  aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Şubat 2020  Pazar Günü aynı gündemle, aynı yer ve saate  nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmaları  dileğiyle saygılarımızla,

 

                                                                                                        YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
  3. Saygı Duruşu,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
  6. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İstişare Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Dernek Tüzüğündeki bazı maddelerin güncellenmesi,
  8. Dilek ve Temenniler,
  9. Kapanış,

 


her şey ünye için


ÜNYEMAnkara Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 16,6690   16,6991
EURO 17,5221   17,5536
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


ANKARA ÜNYELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi:
MADDE: 1
Derneğin Adı: Ankara Ünyeliler Derneği’dir.
Derneğin Kısaltılmış Adı: Ankara Ünyeliler-Der’dir.
Derneğin Merkezi: Ankara’dır
Dernek Yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma
konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı:
Derneğin amacı:
MADDE:2 Dernek, Ankara da ve diğer yerlerde yaşayan Ünyelileri bir çatı altında toplamak,
üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, üyeler arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı
sağlamak, Ünye’nin sosyal ve kültürel zenginliklerinin yaşatılmasına katkı sağlamak, geliştirmek ve
tanıtmak amacı ile kurulmuştur.
 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda
gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri
çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç
ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve
yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal
ve kültürel tesisler kurmak ve bunlar için gerekli malzemeleri temin etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli
toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin
bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak,
kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon
kurmak veya kurulu federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği
tesisleri kurmak,

2
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu
kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren
sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi
yardımla bulunmak.
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum
ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve
hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak,
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler le
veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için
plâtformlar oluşturmak.
17-İnternet sitesi kurmak ve her türlü sanal ortamda gerekli faaliyetleri Dernek amaçları
doğrultusunda yapmak.
18-Dernek Üyelerine TOKİ ile anlaşarak veya yapı kooperatifi kurarak konut sahibi yapmak.
19-Dernek üyelerinin kültürel gelişimine katkıda bulunmak için yabancı dil öğrenmeyi
sağlamak.
Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:
MADDE:3 Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve Ünyeli olan her
gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye
olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul
aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca
üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe
kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı
ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere
aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube
yönetim kuruluları tarafından yapılır. Bir yazıyla Genel Merkeze bildiri.
Üyelikten Çıkma:
MADDE:4 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

3

Üyelikten Çıkarılma:
MADDE:5 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak
iddia edemez.
Derneğin Organları:
MADDE:6 Derneğin Organları Aşağıda Gösterilmiştir;
a-Genel kurul,
b-Yönetim Kurulu,
c-Denetleme Kurulu
d-Danışma Kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
MADDE:7 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı, aidat borcu
olmayan üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş
delegelerden oluşur.
Genel Kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte
birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir Şubat ayı içeresinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer
ve saatte toplanır.
Genel kurul Toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Çağrı Usulü:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, günü, saati,
yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya internet ortamında üyelere mail göndermek suretiyle
veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı
da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun
olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden
çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

4

Toplantı Usulü:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin
feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak; bu toplantıya katılan
üye sayısı, yönetim ve denetlim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri
veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim
kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu
başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı
sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal
üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde,
tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu
başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen
yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
MADDE:8 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin
seçimleri açık oylama ile değer konulardaki kararlar açık olarak oylanır, gizli oylar toplantı başkanı
tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi
boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy verme bitiminden sonra açık dükümü yapılarak belirlenen
oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla
alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin
tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı karlar geçerlidir. Bu
şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

5

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:
MADDE:9 Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların
görevden alınması,
6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı
yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınma malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması huşunda yönetim kuluna yetki verilmesi,
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip
aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek
üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasana karar verilip şube ile ilgili
işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması,
13-Derneğin vakıf, kooperatif ve elektronik ortam kurması,
14-Derneğin fesih edilmesi,
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin
görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:
MADDE:10 Yönetim kurulu11(onbir) asıl ve 11(onbir) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,
başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

6
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek
veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile
yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve
uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:
MADDE:11 Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap
ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde
tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sunuşlarını bir
rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Danışma Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
MADDE:12 Danışma Kurulu, derneğin kuruluşundan beri önemli hizmetler etmiş, başkanlık
yapmış ve kendi alanlarında uzman olan kişiler arasından 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üye olarak
Genel Kurulca seçilir. Asil üyelikten boşalma olması halinde yedek üyelerden sırasına göre asil
üyeliğe çağrılır. Danışma Kurulu, dernek politikalarının oluşturulmasında, süreklilik ve tutarlılık
kazandırılmasında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar. Danışma Kurulu, en az 3(üç) üyenin çağrısı
ile gündemli olarak toplanır. Danışma Kurulu, yönetim kurulunun çağrısı ile yönetim kurulu ile ortak
toplantı yapabilir.
Derneğin Gelir Kaynakları:
MADDE:13 Derneğin Gelir Kaynakları:
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50-TL, aylık olarak ta 20-TL aidat alınır. Bu
miktarları artırma veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen
üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

7
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor
yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği
ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:
MADDE:14 Defter Tutma Esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin a) Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden
başlayarak bilanço esansına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda; üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin
altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen haddi bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre
defter tutabilir.
Derneğin ticari işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak
tutulur.
Tutulacak Defterler:
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) - İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış
tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla
gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya
verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve
iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) - Bilanço esasasın da tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1,2,3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.

8
2-Yevmiye Defteri; büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt
şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğiler esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki:
24/01/5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri ve bu kanununa ilişkin olarak 31/Mart/2005
gün ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği
belirlemeleri doğrultusunda gerekli defterler tutulur ve noterde veya dernekler il müdürlüğüne
onaylatır. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defteler ile form veya sürekli form yapraklı
defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yılı yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık ) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) ‘işletme Hesabı Tablosu’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter
tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir toplusu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:
MADDE:15 Gelir Ve Gider Belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile
tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri
ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan
ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan
ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’de örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
(Dernekler Yönetmeliği EK-14’de örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.
Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise
(Dernekler Yönetmeliği EK-15’de örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-
17’de örneği bulunan) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi,
eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi
veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin
hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim
kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva
eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’de örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç
nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer

9
sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on
beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir
suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin
ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve
diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı
ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
MADDE:16 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu
itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de örneği bulunan) “Dernek
Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı
içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü :
MADDE:17 Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği
EK-3’te örneği bulunan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul Sonuç Bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı
tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek
tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi:
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da örneği bulunan) “Taşınmaz Mal Bildirimini’ doldurmak suretiyle mülki
idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce
(Dernekler Yönetmeliği EK-4’te örneği bulunan) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha
olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

10
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı
örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı
hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak
projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de
örneği bulunan) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek
merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi:
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’de
örneği bulunan) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, genel kurul toplantısı dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’de örneği bulunan)
“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün
içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul
toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine
bildirilir.
Derneğin İç Denetim Şekilleri:
MADDE:18 Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu
tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul
veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına
denetim yaptırılabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri:
MADDE:19 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin
gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:
MADDE:20 Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla
dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde
belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine
verilir.

11

Şubelerin Görev ve Yetkileri:
MADDE:21 Şubeler, Tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda
özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından
ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
MADDE:22 Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu ’dur.
Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek,
denetim kurulu ise üç asıl üç yedek üye olarak şube genel kulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,
mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda
Nasıl Temsil Edileceği:
MADDE:23 Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir Kasım ayı içeresinde, şube yönetim kurulunca
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantısının yapıldığı tarihli izleyen otuz
gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin
yönetim ve denetim kurulu başkanlı doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir
(1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayılı 20’dan az ise bu üyeler içinde bir olmak
üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna
katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel
merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına
delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim
kuruluna seçildiklerinde şube görevinden ayrılırlar.
Kurucular Kurulu
MADDE:24
1-İsa KORKMAZ
2-Nevzat USTAOĞLU
3-Mehmet İLİKOĞLU
4-Haydar ÇALOĞLU
5-Naim ESEN
6-Habib GÜL
7-Ahmet ÇİÇEK
Temsilcilik Açma:
MADDE:25 Dernek, gerekli gördüğü yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim
kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından oy yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez, şubeler temsilcilik açamazlar.

12

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:
MADDE:26 Tüzük Değişikliği Genel Kurul Kararı İle Yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
MADDE:27 Dernek Genel Kurulu Her Zaman Derneğin Feshine Karar Verebilir.
Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan
üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun
sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır
bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu
tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal
varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.
 Tasfiye İşlemleri:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim
kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının
alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi
içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ankara Ünyeliler Derneği” ibaresi
kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini
baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları
ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye
işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil
edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen
yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına
en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin
mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma
süresi beş yıldır.

13

Hüküm Eksikliği:
MADDE:28 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve
bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri uygulanır.
Yürürlük:
MADDE:29 Bu Tüzük Dernek Genel Kurulu tarafından Onaylandığı tarihten başlamak üzere
yürürlüğe girer. Geçiş dönemindeki işlemler bu tüzük hükümlerine göre yapılmış sayılır.

Ankara Ünyeliler Derneği

© Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top